Інструкції

Публікації

Вибір оптимальної метаболічної терапії у пацієнтів похилого віку з ішемічною хворобою серця

В.Ю. ЛИШНЕВСЬКА, М.С. ПАПУГА, В.А. ЄЛЬНИКОВА Інститут геронтології АМН України, м. Київ
Незважаючи на досягнуті в останні десятиліття успіхи у профілактиці й лікуванні ішемічної хвороби серця (ІХС), оптимізація лікування даного захворювання залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної кардіології. Висока медико-соціальна значимість даної проблеми пов’язана з ускладнюючими перебіг ІХС інфарктом міокарда, серцевою недостатністю й раптовою коронарною смертю, частота розвитку яких значно перевищує очікувану від упровадження сучасних схем медикаментозної терапії. У зв’язку з цим пошук способів покращення тривалості та якості життя хворих на ІХС продовжується і він спрямований переважно на оптимізацію метаболічних процесів у міокарді.

Читати далі

Ефективність Тіотриазоліну в лікуванні ішемічної хвороби серця в комбінації з стандартною терапією – результати подвійного сліпого, рандомізованого, плацебо-контрольованого дослідження

Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Резюме: позитивний вплив тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ ФК проявлявся збільшенням толерантності до фізичного навантаження, достовірним покращення показників якості життя 
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, метаболічна терапія, тіотриазолін.

Читати далі

Оцінка клінічної ефективності й переносимості Тіотриазоліну у хворих із нестабільною стенокардією

Є.П. СВИЩЕНКО, Л.В. БЕЗРОДНА ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України В.П. ШПАК, А.Г. ДУБЧАК КПКОР «Київський обласний кардіологічний диспансер Доцільність і ефективність метаболічної терапії при ішемічній хворобі серця (ІХС) залишаються предметом дискусій, однак пошук засобів…

Читати далі

Механізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазоліну

І.Ф. Бєленічев, д.б.н., професор, завідувач кафедри фармакології і медичної рецептури, І.А. Мазур, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії, М.А. Волошин, д.м.н., завідувач кафедри анатомії людини, Запорізький  державний медичний університет, НВТ «Фарматрон», м. Запоріжжя, Н.О. Горчакова, д.м.н., професор, І.С. Чекман, д.м.н., професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Читати далі

Порівняльна ефективність Тіотриазоліну й мельдонію у хворих на стабільну стенокардію напруження II–III функціонального класу: результати проспективного відкритого порівняльного рандомізованого паралельного дослідження

СІРЕНКО Ю.М., РАДЧЕНКО Г.Д., МИХЕЄВА К.В., РЕКОВЕЦЬ О.Л. ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України БАБИЧ П.Н. ДП «Державний експертний центр» Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ Резюме. Метою дослідження стала оцінка ефективності й переносимості лікарського засобу Тіотриазолін, розчин для ін’єкцій виробництва АТ «Галичфарм» і таблетки виробництва ВАТ «Київмедпрепарат», порівняно з лікарським засобом мельдоній (Мілдронат), розчин для ін’єкцій і капсули виробництва АТ «Гриндекс», у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження II–III ФК. 

Читати далі

Вибір метаболічної терапії в лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця

Василь Захарович НЕТЯЖЕНКО, головний редактор, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України Т.Й. МАЛЬЧЕВСЬКА, Г.І. МИШАНИЧ, Т.Д. ЗАЛЄВСЬКА, О.Г. МАШКЕВИЧ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Читати далі

Copyright © 2023, Arterium Corporation